ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА
 

Професионална оријентација

 

Професионална оријентација је организовани систем друштвене и стручне делатности у пружању помоћи ученицима  у циљу  стварања реалне слике, сагледавања сопствене улоге у друштву како би успешније планирали свој професионални развој.

 

Задаци професионалне оријентације кроз циклусе:

 

ПРВИ ЦИКЛУС

стицање елементарних појмова о раду,

развијање свести о вредностима људског рада,

формирање општих радних навика,

изграђивање и развијање вољних и карактерних особина личности,

постепено упознавање ученика са разним занимањима

 

ДРУГИ ЦИКЛУС

формирање сложенијих и комплексних појмова о раду,

подстицање и испољавање развоја способности и интересовања,

давање ширих инфомација о свету рада и занимања

подстицање ученика да се испитивачки односе према себи и према свету рада,

упознавање ученика са организацијом и програмом средњег образовања,

оспосабљавање ученика за активан однос према сопственом професионалном развоју

 

Програм професионалне оријентације оствариваће се кроз следеће облике:

кроз реализацију програма васпитно-образовног рада редовне наставе, слободне активности ученика , рада одељенских заједница и часова ГВ,

путем предавања, разговора, изложби, посета предузећима и школама, самосталних радова ученика, истраживачког рада и стваралаштва, итд.

професионална саветовања,

кроз сарадњу школе са локалном заједницом

 

 

 

Програм професионалне оријентације

 

 

Садржаји и облици рада

Носиоци активности

Време реализације

          I   Општи послови

 

* Израда годишњег и оперативног плана и програма професионалне орјентације

 

 

 

 

Стручни сарадници

 

 

 

Август

 

* Разматрање и усвајање програма професионалне орјентације

 

 

Наставничко веће

 

Август

 

* Програмирање рада на ПО у разредима и анализа извршења програмских задатака

 

Разредне старешине и стручни сарадници

 

Август

 

* Утврђивање наставних тем аи наставних јединица у којима ће се остваривати задаци ПО.

 

 

 

Разредне старешине

Август

Септембар

 

* Испитивање професиналних интересовања и способности ученика

Стручни сарадници

РЗТР

Центар за социјални рад

 

Фебруар

Март

 

* Разматрање резултата испитивања  и издвајање ученика за индивидуални рад.

 

Стручни сарадници

 

Март

 

* Анализа остваривања плана и програма ПО у настави и ваннаставним активностима

 

 

Наставници

Разредне старешине

Стручни сарадници

 

 

Јун

 

   * Сарадња са релевантним институцијама и радним организацијама. (Сајам средњих школа, посете средњим школама, радним организацијама и институцијама , здравствене установе )

 

 

 

 

Директор

Разредне старешине

Стручни сарадник

 

 

 

 

Мај

                            

                              II

 

* Наставне и ваннаставне активности

Информисање ученика о занимањима и подстицање професионалног развоја

 

 

Наставници

Разредне старешине

Током  школске године кроз редовну наставу , часове ОЗ и факултативне активности.

                             III

Посебни облици рада на професионалној орјентацији

 

* Предавање за ученике од V до VIII разреда (најмање једно предавање по разреду)

 

 

 

 

 

Стручни сарадник

Разредне старешине

Предавачи-,гости''- полицајац, лекар..

 

 

 

 

Током школске године на часовима ОЗ

 

* Предавање за родитеље ученика VIII разреда

 

Одељенске старешине

Стручни сарадник

 

Април

 

*Предавање за  ученике VIII разреда

 

Одељенске старешине

Стручни сарадник

 

Април

 

* Индивидуални разговори са ученицима  и родитељима

 

 

Стручни сарадник

 

Друго полугодиште

 

* Самостални радови ученика (ликовни, литерарни, технички на тему будућег занимања)

 

 

Наставници

 

Друго полугодиште

 

* Изложба радова ученика

 

 

наставници

 

Друго полугодиште

 

* Посете ученика VII и VIII разреда средњим школама и радним организацијама

 

 Наставници

Разредне старешине

Стручни сарадник

Директор

 

Друго полугодиште

 

* Информисање о плану , условима  и критеријуму уписа у средње школе

 

Разредне старешине

Стручни сарадник

 

Април- мај

 

*Информисање о потребама  за кадровима, суфицитарним и дефицитарним занимањима

 

Разредне старешине

Наставници

Стручни сарадник

 

Мај

 

 

* Професионално саветовање

Стручни сараник

Психолог (Завод за тржиште рада)

Друго полугодиште

 

 

 

Акциони план за примену посебног протокола о заштити деце од злостављања и занемаривања:

*План се налази у прилогу Годишњег плана рада и чини његов саставни део.

 

 

 

 

Програм здравственог васпитања ученика

 

Програмом здравственог васпитања су обухваћени сви ученици од I до VIII разреда у циљу овладавања основним знањима, вештинама и ставовима у области здравства.

 

         Задатак нам је да утичемо на развој  здравих личности, које имају позитиван  став  и мотивацију за здрав живот и очување животне средине.

 

         Реализација програма се остварује на нивоу школе, разреда и одељења кроз обавезне и изборне предмете, часове одељењског старешине,  секције, сарадњу са локалном средином и родитељима.

 

         Методе рада и садржаји биће прилагођени узрасту ученика и омогућиће активно учешће ученика у наставном процесу.

 

За успешну реализацију здравственог васпитања, наставне активности је потребно усмерити на животну праксу и тиме знања и умења ставити у функцију применљивости.

 

         За одређене теме је неопходно ангажовати здравствене раднике како би се ученици боље информисали о болестима зависности, исхрани, оралној хигијени. У складу са тим, здравствена заштита ученика обезбеђује се у сарадњи са Медицинскм центром у Краљеву, односно Дечјим диспанзером, Здравственом станицом и Заводом за заштиту здравља у Краљеву као и са Организацијом Црвеног крста и црвеног полу медсеца.

 

         Поред непосредне здравствене заштите, школа ће у заједници са наведеним  установама, као и претходних година, организовати предавања и друге културне активности које ће превантивно деловати на здравствену заштиту ученика и њихово здравствено васпитање уопште. Реализација задатака везаних за здравствену заштиту оствариће се преко систематских прегледа ученика, индивидуалних прегледа и контролних прегледа и интервенција по потреби.

 

 

Програм здравственог васпитања ученика

 

Садржаји

програма

Реализација

садржаја  кроз:

Носиоци

активности

Методе

рада

Активност

Време

Заштита и

унапређење

животне

средине

- српски језик

- биологију

- свет око нас

- познавање природе

- час одељенског старешине

- секције

- слободне активности

- сви ученици

- одељењске старешине

- наставник биологије

- наставник хемије

- наставник географије

- педагог

- планирати разговор

- практични радови

- дебата

- излет

- изложба дечјих радова

- рад на унапређењу животне средине

усклађено

према

плановима

одељенских заједница,

секција,

родитељских састанака

и културно

јавне делатности школе

Пубертет

- изборне предмете

- час одељенског старешине

- родитељске

састанке

- ученици 

IVVIII разр.

- одељенске старешине

- педагог

- родитељи

- наставник

биологије

- креативне радионице

- дебата

-предавање

- писани рад

- филм

-изложба

-креативна радионица

-турнир

Исхрана

-обавезне предмете

-секције

-час одељенског старешине

-родитељске

састанке

- сви ученици

- одељенске старешине

-наставник биологије

-наставник физичког васпитања

-здравствени радници

 

- практични радови

-предавање

-едукативне радионице

- презентација здраве исхране

(изложба плаката)

усклађено

према

плановима

одељенских заједница,

секција,

родитељских састанака

и културно

јавне делатности школе

 

Култура живљења и људске потребе

-о бавезне предмете

- изборне предмете

- час одељенског старешине

 

- одељенске старешине

- сви ученици

- вероучитељ

- наставник српског језика

- наставник ликовне

културе

- наставник музичке културе

- директор

- педагог

- наставник

информатике

- креативне радионице

- анализа ситуације

- дебата

- планирани разговори

- практични рад

- дечје игре без граница (IIV разреда)

- излет

- концерт хора и оркестра школе

- изложба ликовних радова

Болести зависности

- обавезне предмете

- изборне предмете

- час одељенског старешине

- секције

- родитељске састанке

- додатну наставу

- ученици IV-VIII  разреда

- одељенске старешине

- родитељи

- педагог

- директор

- наставник

биологије

- наставник

хемије

- наставник физичког васпитања

- лекар

- психолог

-анализа ситуације

-предавање

- дебата

- едукат. радионице

- вежбање животних вештина

- практични рад

- едукативни филм

- стручно предавање за ученике

- трибина

 


ПОЧЕТНАО НАМАШКОЛСКИ ОБЈЕКТИУЧЕНИЦИ И НАСТАВНИЦИВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИКАЛЕНДАР ШКОЛСКЕ ГОДИНЕПОСЕБНИ ПРОГРАМИ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДАДОКУМЕНТАГАЛЕРИЈАКОНТАКТ