ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ

                        

СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА – СЕКЦИЈЕ          

Слободне активности ученика представљају све облике рада којима се пружа могућност ученику да задовољи своје интересе, склоности и способности за поједине области. Њихова суштина биће да допринесу социјализацији потреба ученика према појединим предметима и областима.
Својим садржајима слободне активности унапредиће рад школе и непосредније повезати школу са друштвеном средином.
Кроз слободне активности биће реализовани следећи васпитно-образовни задаци:

подстицај стваралаштва
задовољење интелектуалне радозналости
пружање могућности за заједничку игру, забаву и разоноду
омогућавање заједничке спортске активности и испуњавање дела слободног времена корисним садржајем

У слободне активности биће укључени ученици од првог до осмог разреда.

 

Назив секције

Бр. План. часова

Наставик

Разред

Слободне активности

36

Учитељи

I;II;III;IV

Драмска секција

 

36

Зоран Милојевић

V;VI;VII;VIII

Историјска секција

 

36

Љупка Вучковић

V;VI;VII;VIII

Географска секција

 

36

Марија Лукић

V;VI;VII;VIII

 

ДOПУНСКА НАСТАВА

Допунска настава је диференцирани,индивидуални приступ ученицима који почиње на часовима редовне наставе,а наставља се посебним часом за оне ученике који на редовном часу нису савладали програмске садржаје и задатке.Допунска настава ће се реализовати као претчас у периоду од  7.00 до 7.45 часова.Допунски рад може се изводити из свих наставних предмета, тј.из предмета за које сами ученици затраже индивидуални рад.

ХОР

Школски хор ће се реализовати у овој школској години по један час недељно са ученицима од петог до осмог разреда који имају склоност ка хорском певању.Час ће се одржавати наставник музичке културе Васа Бојановска.Није могуће реализовати већи број часова јер наставница ради у више школа,а у нашој школи наставу изводи један дан недељно,четвртком. Носиоци активности су наставник музичке културе и ученици.

Учешћем у хору ученици се социјализују, сагледавају вредност заједничког учешћа  у постизању одређеног уметничког израза.

Васпитно-образовни циљеви:

развијање слуха и ритма
развијање гласовних могућности
развијање осећања припадности колективу
неговање естетских вредности
развијање позитивних осећања

Репертоар хора обухвата дела домаћих и страних композитора, двогласне и трогласне композиције.

Планом рада, наступ хора  предвиђен је  на свим јавним манифестацијама школе:  Свети Сава, Дан школе,Осми март.

 

Игре

По избору ученика, јутарња гимнастика, пешачење лаганим и  бржим темпом, елементарне игре бацања лоптом, такмичење у скоковима у даљ, навлачење конопца, прескакање вијаче.

Културне активности

-     припремање програма за вечерњу забаву

-     разне друштвене игре са применом бројалица, брзалица

-     заједничко слушање музике.

Распоред дневних активности – режим дана

-     устајање и лична хигијена;

-     јутарња гимнастика;

-     спремање соба и припрема за доручак;

-     доручак;

-     настава;

-     активности у слободно време;

-     ручак;

-     одмор;

-     шетња и рекреација;

-     друштвене и друге игре;

-     припремање програма за вечерњу забаву;

-     вечера;

-     вечерњи програм и

-     припремање за спавање.

Сви дани наставе у природи организују се као радни и улазе у, законом утврђени, број радних дана током школске године. Распоред часова је нормиран за основну школу па обавезује учитеља да га се придржава и када је настава у природи, а у осталим активностима могућа су одступања – еластичан приступ.

 

Слободне активности ученика – секције

 

Драмска секција

Еколошка секција

Спортска секција

Историјска секција

Географска секција

 

         Слободне активности ученика представљају све облике рада којима се пружа могућност ученику да задовољи своје интересе, склоности и способности за поједине области. Њихова суштина биће да допринесу социјализацији потреба ученика према појединим предметима и областима. Својим садржајима слободне активности унапредиће рад школе и непосредније повезати школу са друштвеном средином.

 

Кроз слободне активности биће реализовани следећи васпитно-образовни задаци:

- подстицај стваралаштва

- задовољење интелектуалне радозналости

- пружање могућности за заједничку игру, забаву и разоноду

- омогућавање заједничке спортске активности и испуњавање дела слободног времена корисним садржајем.

 

У слободне активности биће укључени ученици од првог до осмог разреда.

 

 

Назив секције

Бр. план. часова

Наставик

Разред

Слободне активности

36

Учитељи

I,  II,III, IV

Драмска секција

 

36

Слободан Радаковић

V, VI, VII, VIII

Историјска секција

 

36

Љупка Вучковић

V, VI, VII, VIII

Географска секција

 

36

Миливоје Поповић

V, VI, VII, VIII

 

 

Хор

       Учешћем у хору ученици се социјализују, сагледавају вредност заједничког учешћа  у постизању одређеног уметничког израза.

         Школски хор ће се реализовати у овој школској години по један час недељно са ученицима од петог до осмог разреда који имају склоност ка хорском певању. Час ће се одржавати наставник музичке културе Васа Бојановска. Није могуће реализовати већи број часова јер наставница ради у више школа, а у нашој школи наставу изводи један дан недељно, четвртком. Носиоци активности су наставник музичке културе и ученици.

 

 

Васпитно-образовни циљеви:

- развијање слуха и ритма

- развијање гласовних могућности

- развијање осећања припадности колективу

- неговање естетских вредности

- развијање позитивних осећања.

 

Репертоар хора обухвата дела домаћих и страних композитора, двогласне и трогласне композиције. Планом рада, наступ хора  предвиђен је  на свим јавним манифестацијама школе: Свети Сава, Дан школе,Осми март.

 

 

ПОПРАВНИ, РАЗРЕДНИ И ВАНРЕДНИ ИСПИТИ

Поправни испит организује се за ученике осмог разреда у јунском испитном року, а за остале ученике у августовском испитном року . Пре поправног испита, наставници су у обавези да одрже по два часа у току 5 дана припремне наставе за сваки предмет.
Разредни испит организује се ученике који нису похађали 1/3 редовне наставе из оправданих или не оправданих разлога у јуну месецу исте школске године.
Ванредни испит организује се ученике који нису редовно завршили осми разред, а нису навршили 16 год.

 
Друштвено користан рад

 
Циљ друштвено корисног рада је да путем непосредно практичног учешћа ученика у одржавању, побољшавању и стварању повољних услова за рад у школи и средини у којој живе, доприносе у изграђивању културе рада и одговорности према раду.

Задаци друштвено корисног рада су развијање радне културе код ученика, ангажовање ученика у одржавању објеката и зелених површина, навикавање ученика да прецизно, рационално и на време обављају предвиђене послове, практично упознавање разноврсних облика друштвено корисног рада, мотивисање ученика за рад и стваралаштво кроз обавештавање ученика о разним занимањима, што ће користити избору позива и бити основа за професионалну оријентацију.

Школа ће кроз свакодневни рад одељенских заједница спроводити активности друштвено корисног рада, а поред тога организоваће и једнодневну радну акцију на уређењу школске средине.

Планиране активности друштвено корисног рада за школску 2012/2013. годину: 

 

Р.б.

Активност

Начин реализације

Време

Место

Извршиоци

 

Уређење учионица , кабинета и библиотеке

-чишћење и уређивање

-опремање креативним материјалом

Септембар

Мај

-кабинети

-учионице

-Ученици

-Одељенски старешина

-библиотекар

 

Уређење 

 зелених површина

-уређење

-чишћење

-сакупљање лишћа и отпадака

-засађивање нових биљака

Октобар

Март

Јун

-зелене повр-шине испред наставничког улаза

-парк у ученичком делу

 

-Наставник биологије

Р.б.

Активност

Начин реализације

Време

Место

Извршиоци

 

Уређење фискултурне сале и спортских терена

-чишћење

-распоређивање справа

-фарбање по потреби

-ситне поравке

Септембар

Март

-спортска сала

-спортски терени

 

-Наставници физ. културе

-Учитељи

 

Постављање изложбе, уређење хола, опремање радова

-постављање паноа

-одабир радова

-опремање радова

-постављање истих

Септембар

Октобар

Јануар

Фебруар

Март

Јун

-хол школе

-кабинет ликовне културе

-Нас.ликовне културе

-Ученици

-Учитељи

-Наст.ГВ

 

Чишћење школског дворишта

-чишћење

-скупљање отпадака

-изношење отпада

 

Свакодневна активност за време великог одмора

-школско двориште

-Дежурна одељења нижих и виших разреда

-Дежурни учитељи и наставници

 

Дежурство ученика у школи

-пријем посетилаца

-упис у књигу дежурства

-помоћ дежурним наставницима

Свакодневна активност од 07.30 до 13.30

-наставнички улаз

-ученички улаз

-Ученици виших разреда разреда

-Дежурни наставници

-Одељенске старешине

 

 

Годишњи план ваннаставних активности за школску
20
13/2014. годину

Циљ школе је да културним и другим активностима повећа активност  васпитно-образовног рада у стицању и развијању опште културе ученика и унапређивању културе рада.

Деловању у друштвеној средини у области културе школа организује и остварује у оквиру следећих активности:

Изложбе и смотре

Р.б

Активност

Начин реализације

Време

Место

Извршиоци

1.

Изложба ликовних радова  “Прваци цртају”

Прикупљање, сортирање, опремање, постављање, израда каталога

X

Хол школе

 

Учитељи 1. разреда

2.

Изложба јесењих радова

Прикупљање, сортирање, опремање, постављање

XI

Хол школе

 

Ученици од 3. до 8.разреда

3.

 

 

Спортски

турнир у стоном тенису

Прикупљање, селекција, обезбеђење, опремање, доношење пропозиција такмичења, суђење, , припрема реквизита

I

Спортска сала

 

Наставник физичког васпитања

Ученици од 5. до 8. разреда

4.

Израда плаката

Одабир темеОво је моје одељење''

III

Хол школе

 

Одељенске заједнице од 5. до 8. разред

 

5.

Изложбе ликовних  и литерарних радова 

Прикупљање, сортирање, опремање, постављање

5 пута годишње

Хол и ходници школе

 

Наставници и ученици школе

 

6.

Изложба радова са часова ГВ

Прикупљање, сортирање, опремање, постављање

2 пута годишње

Хол и ходници школе

 

Ученици и наставник ГВ


Културна и јавна делатност школе

 

Р.б.

Активност

Начин реализације

Време

Место

Извршиоци

 

Пријем првака

Припрема приредбе, избор ученика, текстова, сцене

Свечана прослава и програм

IX

Хол школе

Ученици од 2. до 4. разреда

 

Дечија недеља

Прослава у школи, цртамо и сликамо по школском дворишту,маскенбал

X

 школско двориште

Ученици од 1. до 5.разреда

 

Новогодишња прослава

Припрема изложби по одељењима, израда новогодишњих честитки, украшавање учионице

Свечана прослава и програм, игранка

XII

Хол и учионице школе

Ученици са ГВ

Одељенске заједнице од 1. до 8. разреда

 

 

Прослава дана Светог Саве

Сечење славског колача  изложба дечјих радова,приредба

27. 01. 2014.

Хол школе

Комисија за културну и јавну делатност Драмска и

 Савет родитеља

 

Дан школе

Припрема приредбе, избор ученика, текстова, сцене, пробе драмске  и рецитаторске секције,Свечани програм, Свечана седница, додела признања и награда ученицима

14.II 2014.

Хол школе и позориште

Комисија за културну и јавну делатност

Драмска секција

Хор

Савет родитеља

 

Осми март

Припрема приредбе,одабир ученика,текстова

08.03.

2014.

Школа у Врдилима

Комисија за културну и јавну делатност

Драмска секција

Хор

Савет родитеља

 

Израда плаката

Избор тема,организација израде, избор материјала, опремање, награђивање, отварање

III

Хол школе

Учионице

Одељенске заједнице ученика, Одељенске старешине, наставник ликовне културе, жири

 

Посете позоришту

Ангажовање позоришне групе, посета позоришту

1 пута годишње

Позориште

Наставници и ученици школе

 

Гледање биоскопских представа

Одабир биоскопске представе примерене узрасту, посета биоскопу

1 пута годишње

Биоскоп

Наставници и ученици школе

 

Eколошко пролеће

Уређење школског дворишта, изложба радова ученика на теме Пролеће око нас, одржавање ентеријера и екстеријера школе

V

Школско двориште и зграда школе

Ученици нижих разреда и еколошка секција

Савет родитеља

 

Свечани испраћај ученика осмог разреда

 

Свечана додела сведочанства награда и признања, матурско вече

VI

Хол школе

Одељенска заједница  8. разреда

 

 

Квиз

Квиз знања ,општа култура

VI

Двориште школе

Ученици 4. разреда

 

Завршна свечаност поводом краја школске године

Програм за крај школске године, родитељски састанци

VI

Хол школе

Учионице

Наставници и ученици

Драмска  секција


Дан школе

Поводом Дана школе ,директор је организовао долазак глумаца Ивана Михаиловића и Бојана Перића,Стошића и Клисуру из серије Војна академија.

     
     

Награђени радници школе на прослави две године постојања КДУ.

На 9.Дечјем васкршњем сабору у Мионици ,школу је представљала Тијана Лазаревић,ученица 3. разреда чије је цртеж био Похваљен.
Тијана је била да прими Похвалницу у пратњи  учитељице и директора.

     

Заједно са ОШ'' Бранко Радичевић'' Виковац,Краљево били смо домаћини Прве Светосавске академије основних школа из Краљева.
Академија се одржала у  амфитеатру ОШ'' Четврти краљевачки батаљон''
Програм су извели ученици из обе школе домаћина ,хор школе из батаљона и специјалан гост је био Драган Пешић,драмски уметник из Краљева.

   
   
   
   

 Невена Васиљевић ,ђак генерације и Носилац Вукове дипломе 2012/2013.г.

 


ПОЧЕТНАО НАМАШКОЛСКИ ОБЈЕКТИУЧЕНИЦИ И НАСТАВНИЦИВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИКАЛЕНДАР ШКОЛСКЕ ГОДИНЕПОСЕБНИ ПРОГРАМИ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДАДОКУМЕНТАГАЛЕРИЈАКОНТАКТ