УЧЕНИЦИ И НАСТАВНИЦИ
 КАДРОВСКА СТРУКТУРА ШКОЛЕ

Квалификациона структура наставног особља, административног особља, помоћно-техночког особља, стручних сарадника и директора школе према звању, радном стажу, годинама старости и проценту рада изгледа овако: 

 

звање

 

стручна спрема

 

број

 

наставници разредне наставе

средња стручна спрема

-

наставници разредне наставе

виша стручна спрема

4

наставници разредне наставе

висока стручна спрема

1

 

свега наставника разредне наставе

5

наставници предметне наставе

виша стручна спрема

4

наставници предметне наставе

висока стручна спрема

9

 

свега наставника предметне наставе

13

 

свега наставника разредне и предметне наставе

18

секретар школе

висока стручна спрема

1

благајник-рачуновођа

виша стручна спрема

1

Административни радник

средња стручна спрема

-

педагог

висока стручна спрема

1

психолог

висока стручна спрема

-

библиотекар

висока стручна спрема

-

директор

висока стручна спрема

1

домар

средња стручна спрема

2

помоћно особље

основно образовање

5

 

свега ваннаставног особља

11

 

свега радника школе

29

 НАСТАВНО ОСОБЉЕ

Р.бр.

Презиме и име наставника

Предмет који предаје

Одељења у којима предаје

Степен стручности

Рад.стаж

Год.старости

%

1.

Бижић Весна

 

Наст. разред. наставе

I-III

6

20

52

100

2.

Николић Вања

 

Наст. разред. наставе

II-IV

6

17

43

100

3.

Пајић Јелена

 

Наст. разред. наставе

II-IV

6

18

42

100

4.

Чоловић Весна

 

Наст. разред. наставе

I-III

6

22

46

100

5.

Павловић Марија

 

Наст. разред. наставе

I,II,IV

Дедевци

7

9

35

100

6.

Милојевић Зоран

 

Српски језик

V;VI;VII;VIII

7

1

31

94

7.

Глоговац Татјана

 

Енглески језик

I-VIII

7

10

34

100

8.

Стајић Јелена

 

Италијански ј.

V;VI;VII;VIII

7

8

34

44

9.

Бојановска Васа

 

Музичка култ.

V;VI;VII;VIII

6

38

60

25

10.

Вучинић Бојан

 

Ликовна култ.

V;VI;VII;VIII

7

9

34

25

11.

Вучковић Љупка

 

историја

V;VI;VII;VIII

7

12

40

45

12.

Лукић Марија

 

Географија и Грађ.в.

V;VI;VII;VIII

7

3

35

45

13.

Зајић Звонимир

 

физика

VI;VII;VIII

6

11

56

30

14.

Жели Данијела

 

Математика,информат.

V;VI;VII;VIII

7

14

40

100

15.

Мркајић Зоран

 

Биологија,хемија

V;VI;VII;VIII

6

18

55

60

16.

Недељковић Златко

 

Тех. и инф. об

V;VI;VIII

7

16

46

40

17.

Миљковић Александар

 

Физичко васп.

IV-VIII

7

9

40

60

18.

Балтић Милутин

 

Верска

настава

I-VIII

6

8

32

20


ВАННАСТАВНО ОСОБЉЕ

 

Р.бр.

Презиме и име

Радно место

%

Степен стручности

Рад стаж

Год. старости

1

Поповић Миливоје

Директор школе

100

7

12

39

2

Милојевић Јелена

Секретар школе

50

7

7

31

3

Трбовић Татјана

Педагог

50

7

10

35

4

Јанковић Зорица

Шеф рачуноводства

100

4

11

57

5

Величић Милан

Домар -ложач

100

4

18

44

6

Лекић Душан

Домар-ложач

100

3

31

54

7

Марковић Иванка

Помоћни радник

100

1

18

55

8

Пантелић Гордана

Помоћни радник

100

1

24

49

9

Ђогатовић Миломирка

Помоћни радник

100

1

26

58

10

Зорнић Мира

Помоћни радник

100

1

27

57

11

Обрадовић Анкица

Помоћни радник

100

1

8

40

12

Стајић Јелена

библиотекар

30

7

8

34БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА И ОДЕЉЕЊА ОД IVIII  РАЗРЕДА

Разред

одељење

 

 

 

укупно

Састав по полу

Роћевићи

Врдила

Дедевци

М

Ж

I

5

6

2

13

7

6

II

7

4

2

13

8

5

III

4

5

/

9

5

4

                IV

6

6

2

14

8

6

V

13

 

 

13

7

6

VI

13

 

 

13

10

3

VII

11

 

 

11

5

6

VIII

11

 

 

11

6

5

I-VIII

70

21

6

97

56

41

ОДЕЉЕНСКЕ СТАРЕШИНЕ

 

РОЋЕВИЋИ

ВРДИЛА

ДЕДЕВЦИ

I/III-комбинација

Весна Бижић

Весна Чоловић

-

II/IV-комбинација

Вања Николић

Јелена Пајић

-

I-IV-одељење неподељено

-

-

Марија Павловић

V

Данијела Жели

-

-

VI

Љупка Вучковић

-

-

VII

Јелена Стајић

-

-

VIII

Татјана Глоговац

-

-


 РУКОВОДИОЦИ  СТРУЧНИХ ВЕЋА И ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА

Редни бр.

Назив већа

Руководуилац

1.

Веће друштвених наука

Марија Лукић

2.

Веће природних наука

Звонимир Зајић

3.

Веће учитеља

Вања Николић

4.

Педагошки колегијум

Татјана Трбовић


КОМИСИЈЕ:

Комисија за израду Годишњег плана рада:
Директор Миливоје Поповић
Педагог Татјана Трбовић
Секретар Јелена Милојевић

Комисија за културну и јавни делатност школе:
Зоран Милојевић,пред.
Васа Бојановска
Бојан Вучинић
Весна Бижић

Комисија за Професионалну оријентацију:
Татјана Трбовић
Миливоје Поповић
Данијела Жели
Марија Лукић

Комисија за попис школског инвентара:
Златко Недељковић,пред.
Весна Чоловић
Марија Лукић
Милан Величић
Душан Лекић
Иванка Марковић
Гордана Пантелић

Комисија за унапређење васпитно – образовног рада:
Марија Павловић
Љупка Вучковић
Васа Бојановска
 

Комисија за заштиту животне средине:
Зоран Мркајић
Вања Николић
Анкица Обрадовић

Комисија за ДКР:
Јелена Пајић
Александар Миљковић
Милутин Балтић

Комисија(тим) за самовредновање рада школе:
Миливоје Поповић
Татјана Трбовић
Јелена Стајић
Марија Павловић
Зоран Милојевић

АКТИВИ:

Стручни актив за Школски развојни план:
Миливоје Поповић
Татјана Трбовић
Весна Бижић
Јелена Стајић
Зоран Мркајић
Златко Недељковић

Стручни актив за Школски програм:
-за први циклус(програм нижих разреда)
Весна Чоловић
Милутин Балтић
Марија Павловић

-за други циклус(програм виших разреда)
Татјана Глоговац
Зоран Милојевић
Бојан Вучинић

Педагошки колегијум:
Татјана Трбовић,пред.
Миливоје Поповић
Јелена Пајић
Весна Бижић
Љупка Вучковић

Стручни тим за инклузивно образовање:
Татјана Трбовић,педагог
Миливоје Поповић,директор
Јелена Пајић
Вања Николић
Родитељ ученика

 


ПОЧЕТНАО НАМАШКОЛСКИ ОБЈЕКТИУЧЕНИЦИ И НАСТАВНИЦИВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИКАЛЕНДАР ШКОЛСКЕ ГОДИНЕПОСЕБНИ ПРОГРАМИ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДАДОКУМЕНТАГАЛЕРИЈАКОНТАКТ